Garantievoorwaarden

De koper kan geen aanspraak maken op garantie, indien:

  • de koper onjuiste of onvoldoende informatie heeft verstrekt met betrekking tot het merk en type aanduiding van het gekochte en/of het voertuig waarvoor het auto-onderdeel bestemd is
  • inbouw van het gekochte ondeugdelijk is geschied
  • de koper werkzaamheden, zoals maar niet beperkt tot reparatie, wijziging en demontage, aan het gekochte heeft verricht resp. heeft doen verrichten
  • sprake is van een inbouw c.q. gebruik voor een ander doel dan waartoe het gekochte dient
  • sprake is van inbouw in voertuigen welke afwijken van de standaardspecificaties van de fabrikant
  • sprake is van ondeugdelijk en/of ondeskundig gebruik van het gekochte c.q. bij gebruik van het voertuig waarin het gekochte is ingebouwd voor andere doeleinden dan waartoe het voertuig in het normale verkeer gebezigd wordt (snelheidstesten, betrouwbaarheidsproeven, te zware belasting in verband met combinatie personenwagen en aanhangwagen c.q. caravan e.d.)
  • gehandeld is in strijd met enig andere bepaling uit de toepasselijke Algemene Voorwaarden of Garantievoorwaarden, voor zover deze op straffe van verval van rechten zijn voorgeschreven